Aktuálne informácie pre členov

Nezabudnite odovzdať povolenia na rybolov!

V zmysle platnej právnej úpravy upozorňujeme členov na povinnosť vyplývajúcu z § 14 ods. 21 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia z 28. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
,, Držiteľ povolenie odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu prehľad neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.“  

Kto neodovzdá riadne vyplnený prehľad o úlovkoch do 15. januára 2020, nedostane na rok 2020 povolenie na rybolov. Keď si bude takýto člen chcieť zakúpiť povolenie na rok 2020, musí uhradiť 40€ zápisné ako nový člen. Akceptujeme i doručenie prehľadu o úlovkoch po termíne poštou, kde bude odtlačok pečiatky podania najneskôr dňa 15.1.2020.

Ďalšie termíny vydávania povolení

Výbor MO SRZ oznamuje všetkým členom aj nečlenom, že výdaj povolení na rok 2020 bude prebiehať v nasledovných dňoch:

15.01.2020
06.02.2020
20.02.2020
28.02.2020

Výdaj bude prebiehať v uvedených dňoch od 15:00 do 18:00 hodiny. 

Posledný termín výdaja povolení na rok 2020 bude dňa: 26.03.2020 od 15:00 do 19:00

Povolenie si možné vyzdvihnúť až 7 dní po uhradení platby!

Kompletné informácie potrebné k vydávaniu povolení na rok 2020, podklady k vyplneniu platobného lístka, spolu aj s bankovým spojením pre úhradu prostredníctvom internetbankingu alebo priamy vkladom na účet organizácie nájdete tu:
https://www.mosrzziar.sk/vydavanie-povoleni/

Vydávanie povolení

Rybársky krúžok

Športový a brigádnicky referent Adrián Kazár oznamuje, že rybársky krúžok bude prebiehať rovnako ako v roku 2019 a to každú druhú stredu v mesiaci. Prvé stretnutie rybárskeho krúžku bude 05.02.2020, pre viac informácií kontaktujte pána Kazára na telefónnom čísle 0918 921 378

Školenie nových členov

Školenie nových členov sa uskutoční 19.03.2020 o 15:00 v zasadačke rybárskej bašty, na adrese Žiar nad Hronom, SNP 36/4. Prihlášku za člena MO SRZ ZH si zatiaľ žiadajte v rybárskom dome, v najbližšej dobe bude pridaná na stiahnutie aj sem na webovú stránku.

Brigády

Brigády budú prebiehať najmä v mesiacoch pred začiatkom hlavnej rybárskej sezóny a to do mája 2020, preto vyzývame členov, aby sa v čo najväčšej miere zúčastnili zorganizovaných brigád na jednotlivých revíroch. Na brigády odporúčame priniesť si pracovné rukavice a vhodnú obuv. Náplňou brigád bude najmä zber odpadu, odstraňovanie náletových drevín, úprava brehových častí revírov a umiestnenie suchých sociálnych zariadení. Termíny brigád budú zverejňované priebežne na novej webovej stránke, v sekcii brigády

NOVÝ Miestny rybársky poriadok na stiahnutie

Nový miestny rybársky poriadok, platný od 1.1.2020 nájdete v sekcii na stiahnutie, alebo tu:
Miestny rybársky poriadok 2020