Členské a poplatky

Členský poplatok

Každý, kto má záujem stať sa rybárom, musí sa stať členom Slovenského rybárskeho zväzu, čo znamená podanie prihlášky, absolvovanie vstupného školenia a zaplatenie členského a ďalších poplatkov za jednotlivé povolenia, prípadne brigády.

Členovia SRZ, ktorí v roku nasledujúcom nemajú záujem vykonávať rybárske právo, ale chcú byť naďalej členmi SRZ, majú možnosť zaplatiť si udržiavací poplatok.

Zľavy

Nárok na zľavu členského ako mládež do 18 rokov majú aj študenti, a učni do 25 rokov za predpokladu, že nie sú zárobkovo činní.

Nárok na zľavu ako dôchodcovia majú aj dôchodcovia na plnom invalidnom dôchodku, tento nárok si musia uplatniť právoplatným rozhodnutím.

Povinnosti a zápisné

Člen SRZ je povinný vyplatiť členský poplatok najneskôr do 31.3. v príslušnom roku, pričom nezaplatením členského do tohto termínu členstvo v SRZ zaniká (viď. Stanovy SRZ).

Člen SRZ pri vydávaní rybárskych náležitostí je povinný predložiť členskú legitimáciu opatrenú fotografiou.

Novoprijatý člen platí zápisné. Toto platí aj pre bývalých členov, ktorých členstvo zaniklo oneskoreným zaplatením členského, resp. jeho nezaplatením.

Člen inej organizácie, ktorý chce prestúpiť do našej organizácie zaplatí poplatok vo výške 110,- €

Aktuálny cenník si môžete pozrieť tu:
CENNÍK

Zakúpenie štátneho rybárskeho lístka na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska je individuálna povinnosť každého člena SRZ!