Pokyny a termíny k vydávaniu povolení na rok 2024

Blíži sa záver roka a s ním je neodmysliteľne spojený aj koniec rybárskej sezóny. Už tradične bude mať každý rybár možnosť zakúpiť si povolenie na rybolov pre nasledujúcu sezónu, v závere aktuálneho roka. Prinášame vám preto prehľadný manuál k vydávaniu povolení, ako aj termíny, kedy si môžete prísť pre nové povolenie na rok 2024.

Pripomíname, že každý rybár je povinný do 15. januára odovzdať zosumarizovaný prehľad o úlovkoch za predchádzajúcu sezónu. Tento krok je nevyhnutný pre získanie nového povolenia. Rovnako upozorňujeme, že skôr ako si pre nové povolenie prídete, musíte mať minimálne 7 dní vopred uhradené všetky položky, prostredníctvom pošty, alebo elektronicky. Pokiaľ preferujete úhradu na pošte, platobné šeky sú už teraz k dispozícii v rybárskom dome, alebo v predaji Rybársky svet, na ulici SNP v Žiari nad Hronom.

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom spracoval pre členov metodické usmernenie na výpočet ceny a pokyny pre vyplnenie platobného lístka, potrebného pre zakúpenie povolenia na rybolov pre rok 2024.

Platobný list si môžete stiahnuť prostredníctvom odkazu: Platobný list 2024

Krok 1.: Vyplňte hlavičku platobného lístka: Meno a priezvisko
Krok 2.: Vyplňte hlavičku platobného lístka: Dátum narodenia
Krok 3.: Vyplňte hlavičku platobného lístka: Variabilný symbol

Variabilný symbol

Variabilný symbol má každý člen uvedený na poslednej strane členského preukazu. V prípade ak ho tam uvedený nemáte, informáciu o ňom vám poskytne výbor MO SRZ Žiar nad Hronom. Ak ste nový člen, ako variabilný symbol uveďte rodné číslo. 
Uvedené 3 kroky sú povinné!

Na aktuálnom platobnom liste sa nachádza zoznam všetkých povolení, ktoré Vám miestna organizácia ponúka. Tieto si je možné zakúpiť, nasledovným spôsobom.

V ľavej časti platobného lístka sa nachádza zoznam povolení, v ďalšom políčku je uvedená suma za jednotlivé povolenie. V prípade ak máte záujem o predmetné povolenie do ďalšieho políčka poznačte cenu, o ktoré povolenie máte záujem.

Príklad:

Členská známka dospelí 38 38
Kaprová povolenka miestna 80 80
Pstruhová povolenka miestna 33

Políčka, ktoré sú vyplnené v pravej časti, je povinný každý jeden člen zohľadniť a zaplatiť vo svojom platobnom lístku.

Po vyplnení políčok platobného lístka si spočítate všetky ceny uvedené v pravej časti a príslušnú cenu uhradíte buď hotovostným platobným stykom prostredníctvom pošty, alebo bezhotovostným platobným stykom jednotlivých bankových inštitúcií.

Údaje pre vyplnenie platobného príkazu:
Číslo účtu IBAN: SK22 0200 0000 0013 8705 0954
Adresa: MO SRZ Žiar nad Hronom, SNP 36/4, 965 01 Žiar nad Hronom

Po vykonaní úhrady zopnite platobný lístok s dokladom o zaplatení a takto zopnuté doklady odovzdajte pri preberaní povolenia. Nevhadzujte ich do schránky v rybárskom dome!

Pre zakúpenie povolenia je potrebné, aby každý člen samostatne vyplnil vlastný platobný lístok. Nie je možné, aby bolo jedným platobným lístkom zakúpené povolenie pre viac ako jedného člena!

Ak zakupujete povolenie pre dieťa, alebo inú osobu, uvádzajte na zadnú stranu platobného lístka adresu trvalého pobytu a platobný lístok vypĺňajte v mene osoby, ktorá bude držiteľom tohto povolenia.

Po vykonanej úhrade si budete môcť platné rybárske povolenie na rok 2024 vyzdvihnúť až po uplynutí 7 dní od uhradenia príslušnej sumy! Výbor MO SRZ bude platby párovať a rybárske povolenia pripravovať vopred, pre urýchlenie ich vydávania.

Termíny vydávanie rybárskych povolení na rok 2024:

28. 12. 2023 15:30 – 18:00
11. 01. 2024 15:30 – 18:00
25. 01. 2024 15:30 – 18:00
22. 02. 2024 15:30 – 18:00
21. 03. 2024 15:30 – 18:00

Za dôsledné vypĺňanie platobných lístkov a dodržiavanie vyššie uvedených pokynov vám výbor MO SRZ Žiar nad Hronom ďakuje a želá príjemné prežitie Vianočných sviatkov, šťastný, úspešný a na úlovky bohatý rok 2024!