2%

Venujte svoje 2 % dane z príjmu MO SRZ Žiar nad Hronom, môžete tým uhradiť poplatok za brigádu!

Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania. Všetci zamestnanci, podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby tak majú možnosť venovať do 2 % dane tej organizácii, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky.

Ako poukázať 2 % z dane?

Všetky potrebné tlačivá nájdete v sekcii „Na stiahnutie“. Daňový úrad akceptuje iba tieto tlačivá!

Postup ak za Vás daňové priznanie podáva Váš zamestnávateľ:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15.2.2022 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko.

Do príslušných koloniek ďalej uveďte:
– sumu 2% z vašej dane (t.j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane – suma nemôže byť nižšia ako 3,- €)
– zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka (treba uviesť rok 2021)

Najneskôr do 20. apríla 2021 doručte obidva formuláre do rybárskeho domu MO SRZ Žiar nad Hronom. MO SRZ zabezpečí doručenie na daňový úrad a potvrdenie o ich odovzdaní.

Postup ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:

Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, vyplňte VIII. oddiel s názvom
„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, vyplňte XII. oddiel s názvom:
„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“

Do príslušných koloniek uveďte:
– sumu 2% z vašej dane (t.j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane – suma nemôže byť nižšia ako 3 €)

Údaje o prijímateľovi:
Miestna organizácia SRZ Žiar nad Hronom
SNP 36/ 4, 96501 Žiar nad Hronom
Občianske združenie
IČO: 31923828

Vyplnené daňové priznanie za rok 2021 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2022.

Vyhotovte fotokópiu daňového priznania, ktorú je nutné dať potvrdiť na príslušnom daňovom úrade pri podávaní daň. priznania. Potvrdenú fotokópiu doručte do kancelárie rybárskeho domu.

Postup ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 4.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 2 a 3.

Ak vypĺňate Daňové priznanie pre právnické osoby, vyplňte IV.časť s názvom:
„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“.

Do príslušných koloniek uveďte:
– sumu 1,5% alebo 2% z vašej dane, minimálne 8,- €.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: Miestna organizácia SRZ Žiar nad Hronom
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 31923828
Sídlo: SNP 36/ 4
96501 Žiar nad Hronom

Vyplnené daňové priznanie za rok 2021 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2022.

Vyhotovte fotokópiu daňového priznania, ktorú je nutné dať potvrdiť na príslušnom daňovom úrade pri podávaní daň. priznania. Potvrdenú fotokópiu doručte do kancelárie rybárskeho domu.