Vydávanie povolení na rok 2020

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom spracoval pre členov metodické usmernenie na výpočet ceny a pokyny pre vyplnenie platobného lístka pre zakúpenie povolenia na rybolov pre rok 2020.

Platobný list si môžete stiahnuť prostredníctvom odkazu: Platobný list 2020

Krok 1.: Vyplňte hlavičku platobného lístka: Meno a priezvisko
Krok 2.: Vyplňte hlavičku platobného lístka: Dátum narodenia
Krok 3.: Vyplňte hlavičku platobného lístka: Variabilný symbol

Variabilný symbol

Variabilný symbol má každý člen uvedený na poslednej strane členského preukazu. V prípade ak ho tam uvedený nemáte, informáciu o ňom vám poskytne p. Šimovič v predajni Rybársky svet, ul. SNP, p. Gocník v predajni Kaprár, ulica M. Chrásteka, alebo výbor MO SRZ Žiar nad Hronom. Ak ste nový člen ako variabilný symbol uveďte rodné číslo. 
Uvedené 3 kroky sú povinné!

Na aktuálnom platobnom liste sa nachádza zoznam všetkých povolení, ktoré Vám miestna organizácia ponúka. Tieto si je možné zakúpiť, nasledovným spôsobom.

V ľavej časti platobného lístka sa nachádza zoznam povolení, v ďalšom políčku je uvedená suma za jednotlivé povolenie. V prípade ak máte záujem o predmetné povolenie do ďalšieho políčka poznačte cenu, o ktoré povolenie máte záujem.

Príklad:

Členská známka dospelí 50 50
Kaprová povolenka miestna 50 50
Pstruhová povolenka miestna 50

(ceny sú uvedené ilustračne, pre uvedenie názorného príkladu)

Políčka, ktoré sú vyplnené v pravej časti, je povinný každý jeden člen zohľadniť a zaplatiť vo svojom platobnom lístku.

Po vyplnení políčok platobného lístka si spočítate všetky ceny uvedené v pravej časti a príslušnú cenu uhradíte buď hotovostným platobným stykom prostredníctvom pošty, alebo bezhotovostným platobným stykom jednotlivých bankových inštitúcií.

Údaje pre vyplnenie platobného príkazu:
Číslo účtu IBAN: SK22 0200 0000 0013 8705 0954
Adresa: MO SRZ Žiar nad Hronom, SNP 36/4, 965 01 Žiar nad Hronom

Po vykonaní úhrady zopnite platobný lístok s dokladom o zaplatení a takto zopnuté doklady odovzdajte pri preberaní povolenia.

Pre zakúpenie povolenia je potrebné, aby každý člen samostatne vyplnil vlastný platobný lístok. Nie je možné, aby bolo jedným platobným lístkom zakúpené povolenie pre viac ako jedného člena!

Ak zakupujete povolenie pre dieťa, alebo inú osobu, uvádzajte na zadnú stranu platobného lístka adresu trvalého pobytu a platobný lístok vypĺňajte v mene osoby, ktorá bude držiteľom tohto povolenia.

Po vykonanej úhrade si budete môcť platné rybárske povolenie na rok 2020 vyzdvihnúť až po uplynutí 7 dní od uhradenia príslušnej sumy! Výbor MO SRZ bude platby párovať a rybárske povolenia pripravovať vopred, pre urýchlenie ich vydávania.

Termíny vydávanie rybárskych povolení na rok 2020:

30.12.2019

15.01.2020

06.02.2020

20.02.2020

Vždy v čase od 15:00 do 18:00 hod.!

Za dôsledné vypĺňanie platobných lístkov a dodržiavanie vyššie uvedených pokynov Vám výbor MO SRZ Žiar nad Hronom ďakuje a želá príjemné prežitie Vianočných sviatkov, šťastný, úspešný a na úlovky bohatý rok 2020!