Najvyšší čas na odovzdanie povolenia na rybolov, ostávajú posledné dni!

V zmysle platnej právnej úpravy upozorňujeme členov na povinnosť vyplývajúcu z § 14 ods. 21 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia z 28. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
,,Držiteľ povolenie odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu prehľad neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.“  

Kto neodovzdá riadne vyplnený prehľad o úlovkoch do 15. januára 2020, nedostane na rok 2020 povolenie na rybolov. Keď si bude takýto člen chcieť zakúpiť povolenie na rok 2020, musí uhradiť 40€ zápisné ako nový člen. Akceptujeme i doručenie prehľadu o úlovkoch po termíne poštou, kde bude odtlačok pečiatky podania najneskôr dňa 15.1.2020.

Ďalšie termíny vydávania povolení

Výbor MO SRZ oznamuje všetkým členom aj nečlenom, že výdaj povolení na rok 2020 bude prebiehať v nasledovných dňoch:

15.01.2020
06.02.2020
20.02.2020
28.02.2020

Výdaj bude prebiehať v uvedených dňoch od 15:00 do 18:00 hodiny. 

Posledný termín výdaja povolení na rok 2020 bude dňa: 26.03.2020 od 15:00 do 19:00

Povolenie si možné vyzdvihnúť až 7 dní po uhradení platby!

Kompletné informácie potrebné k vydávaniu povolení na rok 2020, podklady k vyplneniu platobného lístka, spolu aj s bankovým spojením pre úhradu prostredníctvom internetbankingu alebo priamy vkladom na účet organizácie nájdete tu:
https://www.mosrzziar.sk/vydavanie-povoleni/