Výzva pre všetkých členov MO SRZ Žiar nad Hronom

Vážení členovia MO SRZ Žiar nad Hronom, volebné obdobie rokov 2018 až 2022 ubehlo tak rýchlo, že sme si to takmer neuvedomili. Je pred nami obdobie, keď sa v marci 2022 na výročnej členskej schôdzi budú voliť členovia výboru na nasledujúce volebné obdobie, ktorí budú našu organizáciu ďalej spravovať a viesť.

Volebný poriadok SRZ Rada Žilina, upravuje možnosť predkladania návrhu člena, ktorý má
záujem o uchádzanie sa o miesto člena výboru a to buď osobne za seba, alebo formou návrhu ľudí, ktorých poznáte a ste presvedčení, že by boli prínosom pre prácu v novozvolenom výbore.

Preto Vás touto výzvou upozorňujeme na možnosť podania návrhu na kandidáta za člena
výboru MO SRZ Žiar nad Hronom a kontrolnej komisie výboru MO SRZ.

Svoje návrhy môžete predkladať do 3. marca 2022 písomne poštou na adresu organizácie, alebo, e-mailom, alebo osobne po predbežnom telefonickom dohovore so štatutárnymi zástupcami, čiže predsedom alebo tajomníkom našej organizácie.

Dušan Reichmann, predseda MO SRZ Žiar nad Hronom

V zmysle volebného poriadku MUSÍ návrh kandidáta obsahovať nasledovné náležitosti:

a) meno a priezvisko, titul kandidáta
b) trvalé bydlisko
c) vek
d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný
e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň
f) doba členstva v SRZ
g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ
h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení
i) udelené vyznamenania
j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie