Predaj povolení bude opäť ovplyvnený protipandemickými opatreniami

Rovnako ako vlani, aj tento rok bude mať aktuálna pandemická situácia vplyv na predaj povolení na rok 2022. Hromadný výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom stále nie je možný, preto bude realizovaný podobne ako vlani.

Pripomíname

§ 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 2016/2018 Z. z o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ,,Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenia vzťahuje, ryby nelovil.“ Ak držiteľ povolenia do určitého termínu povolenie neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Povinnosť vzťahujúca sa na vrátenia povolení je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani organizačných zložiek SRZ, predĺžiť túto lehotu

Povolenie za rok 2021, musí byť riadne vyplnené! 

Povolenia na rybolov za rok 2021 je možné umiestňovať do poštových schránok umiestnených na rybárskom dome na adrese SNP 63/4, Žiar nad Hronom, iba v súlade s platnými protipandemickými výnimkami alebo iným vhodným spôsobom neporušujúcim nariadenia.

Informácia pre záujemcov o nové členstvo v MO SRZ Žiar nad Hronom a pre členov iných organizácií SRZ, ktorý majú záujem o kúpu Miestneho povolenia kaprového na revíry MO SRZ Žiar nad Hronom

Na základe uznesenia č. 13/2020 z 16.12.2020, vzhľadom k limitovanému počtu miestnych povolení kaprových pre dospelých členov, vydávaných MO SRZ Žiar nad Hronom, budú noví členovia prijímaní a miestne povolenia kaprové pre dospelých, predávané členom iných organizácií v prípade, že nebude naplnené množstvo predaných vyššie uvedených povolení, až v mesiaci máj, po poslednom riadnom termíne vydávaní povolení pre terajších členov MOSRZ Žiar nad Hronom. Zároveň si Výbor MO SRZ vyhradzuje právo nepredať „Miestne povolenie kaprové“ členom iných organizácií – bez udania dôvodu.

Konkrétne informácie o spôsobe predaja povolení na rok 2022, bude uverejnený v nasledujúcom, samostatnom článku.