Informácia o vydávaní povolenia v súčasnej situácii

Vláda Slovenskej republiky prijatým uznesením č. 808/2020 zo dňa 31.12.2020, ktorým je od 01. januára 2021 od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa obmedzená slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Uvedený zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 01. januára 2021 porušením zákazu vychádzania.

Na základe vyššie uvedeného Výbor MO SRZ ZH oznamuje:

§ 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 2016/2018 Z. z o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov „Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15 januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenia vzťahuje, ryby nelovil.“

Ak držiteľ povolenia do určitého termínu povolenie neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. Povinnosť vzťahujúca sa na vrátenia povolení je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani organizačných zložiek SRZ, predĺžiť túto lehotu

– povolenie za rok 2020, musí byť riadne vyplnené!

– povolenia na rybolov za rok 2020 je možné umiestňovať do poštových schránok umiestnených na rybárskom dome na adrese SNP 63/4, Žiar nad Hronom iba v súlade s výnimkami č. 3 predmetného uznesenia č. 808/2020 zo dňa 31.12.2020 alebo iným vhodným spôsobom neporušujúcim toto uznesenie!

Informácia pre záujemcov o nové členstvo v MO SRZ Žiar nad Hronom a pre členov iných organizácií SRZ, ktorí majú záujem o kúpu Miestneho povolenia kaprového na revíry MO SRZ Žiar nad Hronom

Na základe uznesenia č. 13/2020 zo 16.12.2020, vzhľadom k limitovanému počtu miestnych povolení kaprových pre dospelých členov, vydávaných MO SRZ Žiar nad Hronom, budú noví členovia prijímaní a miestne povolenia kaprové pre dospelých, predávané členom iných organizácií v prípade, že nebude naplnené množstvo predaných vyššie uvedených povolení, až v mesiaci máj, po poslednom riadnom termíne vydávaní povolení pre terajších členov MO SRZ Žiar nad Hronom. Zároveň si Výbor MO SRZ vyhradzuje právo nepredať „Miestne povolenie kaprové“ členom iných organizácií – bez udania dôvodu.

Spôsob výdaja rybárskych povolení na rok 2021

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žiar nad Hronom, oznamuje svojím členom, že výdaj povolení bude kvôli mimoriadnej situácií vyhlásenej vládou SR a yhlásenému núdzovému stavu spojeného s obmedzením slobody pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky, prebiehať špeciálnym spôsobom. Výdaj povolení bude prebiehať nasledovným spôsobom:

Po bezhotovostnej úhrade poplatku za členské a Vami zvolené povolenia, platného platobného lístka na rok 2021, plus povinných platieb na platobnom lístku, prípade za neodpracovanú brigádu.

Pre bezproblémové bezhotovostné zaplatenie členského, je potrebné pri úhrade uviesť do poznámky meno príjemcu povolenia, spolu s variabilným symbolom, uvedeným v členskom preukaze na poslednej strane, ak ste nový člen uveďte rodné číslo príjemcu povolenky. Obdobný spôsob aplikujte aj pri platbe poštovou poukážkou.

Následne vložte členský preukaz, kópiu dokladu o zaplatení, Vami vyplnený platobný lístok, brigádnický preukaz, aktuálnu adresu spolu s telefonickým kontaktom do obálky a vhoďte v priebehu týždňa do poštovej schránky v rybárskom dome, na adrese SNP 36/4, Žiar nad Hronom.

Dodržiavajte uvedené pokyny, skontrolujte či všetko čo ste vložili do obálky je všetko, čo od Vás požadujeme.

Výbor MO SRZ ZH v zmysle ochrany života a zdravia v primeranom časovom úseku spracuje a vybaví Vaše povolenia na aktuálnu sezónu a následne budete kontaktovaní, kde, kedy a ako si budete môcť Vaše povolenia vyzdvihnúť.

Výbor MO SRZ žiada a upozorňuje členov, aby v prípade akejkoľvek činnosti súvisiacej s rybolovom, respektíve s odovzdaním povolenia za rok 2020 a zaobstaraním si povolenia na rok 2021 dodržiavali opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva, takisto žiadame členov MO SRZ Žiar nad Hronom, aby konali iba v súlade s uznesením vlády č.808/2020 z 31.12.2020 a nijakým spôsobom neporušovali tieto nariadenia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame o zhovievavosť, Vaše potreby sa snažíme uspokojiť v rámci daných možností.

O ďalších upozorneniach Vás budeme vhodne a včas informovať, prostredníctvom oznamov na webovej stránke, na sociálnych sieťach a prostredníctvom informačných vývesiek.