Hľadáme nových členov rybárskej stráže

V záujme zlepšenia fungovania činnosti našej rybárskej organizácie a za účelom zlepšenia a zvýšenia kontrolnej činnosti v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákona pri výkone rybárskeho práva, hľadáme záujemcov o miesta nových členov rybárskej stráže.

Podmienky pre kandidáta na členstvo v rybárskej stráži

Zákon striktne stanovuje podmienky a kritériá, ktoré musí spĺňať každý záujemca, aj člen rybárskej stráže.

§ 23 (3) Za člena rybárskej stráže okresný úrad vymenuje fyzickú osobu, ktorá:

a) dosiahla vek najmenej 21 rokov

b) je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo v posledných troch rokoch sa nedopustila priestupku na úseku rybárstva

c) má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,

d) je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon činnosti rybárskej stráže

e) je plne spôsobilá na právne úkony,

f) preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže

g) zložila sľub podľa odseku 9

h) písomne o to požiada užívateľa

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky a máte záujem o vykonávanie činnosti rybárskej stráže, kontaktujte výbor MO SRZ Žiar nad Hronom na adrese info@mosrzziar.sk, srzzhmo@gmail.com, alebo kontaktujte členov výboru.