Posledný termín vydávania povolení a termíny aprílových brigád

Výbor MO SRZ ZH oznamuje mimoriadny a posledný termín vydávania povolení
na rok 2023, dňa 27. 4. 2023, v čase 15:00 až 18:00, v priestoroch rybárskeho domu na adrese SNP 36/4, Žiar nad Hronom.

Systém vydávania bude prebiehať osobne, záujemca sa po vykonanej úhrade dostaví v stanovenom termíne do rybárskeho domu, kde mu bude vystavené platné povolenie na nasledujúcu sezónu. Upozorňujeme všetkých členov, že pre vydanie nového povolenia, tak ako každý rok, je potrebné priniesť vyplnený platobný lístok, spolu s dokladom o úhrade (v prípade platby cez internetbanking výpis o vykonanej transakcii).

Termíny brigád

V mesiaci apríl sa budú konať brigády v dňoch 22.04.2023 a 29.04.2023 (soboty), pričom brigády budú zamerané na kosenie a odstraňovanie nahromadeného odpadu na brehoch na VN Zákruty a VN Žiarsky rybník, so začiatkom o 08:00.

Výbor pripomína, že obdobne ako cena za neodpracovanú brigádu, mení sa aj hodnota z poukázaných 2% príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že výška poukázaných 2% bude predstavovať sumu 50€ a viac, bude možné poukázaním tejto čiastky Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Žiar nad Hronom, odpracovať si brigádu na nasledujúci rok.

Výška poplatku za neodpracovanú brigádu sa týka sezóny 2024, avšak na 2% zo závislej činnosti prijaté v roku 2023 sa budú aplikovať pravidlá schválené a odsúhlasené jednak členskou schôdzou, ako aj Výborom MO SRZ ZH v marci 2023. To znamená, že v prípade odovzdania vyhlásenia 2% v roku 2023 sa aplikuje výška 50€ na neodpracovanú brigádu.

V prípade odovzdania 2% prevyšujúcich hodnotu minimálne 180€, obdrží člen miestnu kaprovú povolenku na nasledujúcu sezónu (s povinnosťou úhrady členskej známky). V príde hodnoty 2% prevyšujúcej hodnotu minimálne 300€, obdrží člen k miestnej povolenke aj zväzovú kaprovú povolenku na nasledujúcu sezónu (s povinnosťou úhrady členskej známky). Odovzdanie sa poznačí v členskom preukaze štatutárom našej organizácie.