UZNESENIE ZO ZASADNUTIA ČLENSKEJ SCHÔDZE

Prvého augusta sa v priestoroch kultúrneho domu v Lutile konala výročná členská schôdza, ktorá bola preložená z dôvodu protipandemických opatrení.

Členská schôdza je najvyšším orgánom organizácie jej závery sú na ďalší rok pre výbor a smerovanie organizácie záväzné. Keďže prebehla za minimálnej účasti členov, prinášame vám závery, na ktorých sa členská schôdza uzniesla.

  1. V dôsledku ekologickej havárie a v záujme obnovy a ochrany populácie pôvodných druhov rýb v rieke Hron a ochrany generačných rýb schopných reprodukcie, požiadať Radu SRZ Žilina o zmenu účelu využitia rybárskeho revíru Hron č. 6 A 3-1070-2-1 na režim bez privlastnenia si úlovkov.
  2. Prostredníctvom Rady SRZ, Ministerstva životného prostredia SR, poisťovne, prípadne iných zdrojov hľadať možnosti odškodnenia MO SRZ Žiar nad Hronom v súvislosti s úhynom rýb na rieke Hron, za účelom nového zarybnenia a odstraňovania následkov úhynu.
  3. Z finančných prostriedkov získaných z 2% odvedených daní z príjmov použiť aspoň 50 % na zarybnenie rybárskych revírov MO SRZ Žiar nad Hronom.
  4. Zvážiť zvýšenie ceny miestnej povolenky na lov rýb v MO SRZ Žiar nad Hronom na rok 2022.
  5. Dať podnet Rade SRZ Žilina na vyvíjanie úsilia pre vytváranie lovných miest na vodách
    Rady SRZ.

Uvedené body sú pre každého člena organizácie záväzné, preto žiadame všetkých rybárov o ich rešpektovanie a následné dodržiavanie.

Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu: UZNESENIE