Dôležitý oznam!

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom oznamuje členom organizácie, že dňa 5.2.2021 sme od SVP š.p. obdržali list priložený pod článkom, v ktorom nás upozorňujú na porušovanie ustanovení uzavretej zmluvy č. 105/2004 o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodnej nádrži Lovčica, konkrétne ide o poškodzovanie hrádze a podhrádzia motorovými vozidlami.

Po prerokovaní uvedeného problému zo zástupcom SVP š.p. bolo dohodnuté, že na prístupových komunikáciách budú osadené tabule s jednoznačným a zrozumiteľným textom, informujúcim o zákaze jazdenia a parkovania motorovými vozidlami na hrádzi a vo vzdialenosti 5 metrov od päty hrádze.

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom týmto žiada všetkých členov našej organizácie o rešpektovanie stanovených pravidiel  a zároveň upozorňuje, že porušovanie dohodnutých a požadovaných podmienok, zo strany nedisciplinovaných členov, môže poškodiť záujmy celej rybárskej organizácie!

V prípade nerešpektovania osadených informačných tabúľ a porušovaní podmienok zmluvy č. 105/2004 uzavretej s SVP, š.p., budú na využívané prístupové cesty osadené trvalé cestné prekážky! Výbor MO SRZ ZH v prípade potreby k uvedenému pristúpi preto, aby naša organizácia pre nedisciplinovanosť niektorých členov neprišla o revír!

Revír 3-5350-1-1 je ostatná vodná plocha, kde je lov povolený po celý rok, preto Vás žiadame o dodržiavanie stanovených podmienok. 

Členstvo v MO SRZ Žiar nad Hronom je dobrovoľné, čo zároveň zaväzuje každého člena rešpektovať  nastavené pravidlá a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže mať negatívny dopad na našu organizáciu.

List SVP, š.p. adresovaný našej organizácii, nájdete tu: LIST