Výročná členská schôdza sa uskutoční v náhradnom termíne 5. júla

Všetkých členov našej Miestnej organizácie pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 05. júla 2020 o 8.00 v kultúrnom dome obce Lutila na Štefánikovej ulici č. 84

Program rokovania výročnej členskej schôdze:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Voľba komisií (mandátovej a návrhovej)
4. Správa o činnosti MO SRZ za rok 2019
5. Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
6. Správa kontrolnej komisie
7. Diskusia
8. Správa mandátovej komisie
9. Návrh na uznesenie
10. Tombola – Rybársky svet
11. Záver

V zmysle Stanov SRZ je povinnosťou každého člena, zúčastniť sa členskej schôdze.