Zmena výšky poplatku za neodpracovanú brigádu

Z uznesenia Členskej schôdze vyplynula pre výbor organizácie úloha prehodnotenia výšky poplatku za neodpracovanú brigádu. V zmysle uznesenia z Členskej schôdze konanej dňa 05.03.2023, výbor MO SRZ odsúhlasil poplatok za neodpracovanú brigádu vo výške 50 €.

Rovnako, ako cena za neodpracovanú brigádu, sa mení aj hodnota poukázaných 2 % daní z príjmov. V prípade, že výška poukázaných 2 % zo závislej činnosti bude predstavovať sumu 50 € a viac, bude možné poukázaním tejto čiastky Miestnej organizácií Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom, započítať si brigádu na nasledujúci rok.

Výbor upozorňuje, že výška poplatku za neodpracovanú brigádu sa týka sezóny 2024. Avšak na 2 % zo závislej činnosti prijaté v roku 2023 sa budú aplikovať pravidlá schválené a odsúhlasené členskou schôdzou, ako aj výborom MO SRZ v marci 2023. To znamená, že v prípade odovzdania vyhlásenia z 2 % závislej činnosti v roku 2023, sa aplikuje výška 50 € na neodpracovanú brigádu.

Vzhľadom na registráciu 2 % daní, v prípade odovzdania 2 % zo závislej činnosti, prevyšujúcu hodnotu minimálne 180 €, obdrží člen miestnu kaprovú povolenku na nasledujúcu sezónu (s povinnosťou úhrady členskej známky). V príde hodnoty 2 % zo závislej činnosti prevyšujúcej hodnotu minimálne 300 €, obdrží člen k miestnej povolenke aj zväzovú kaprovú povolenku na nasledujúcu sezónu (s povinnosťou úhrady členskej známky). Odovzdanie sa poznačí v členskom preukaze štatutárom našej organizácie.