Pozvánka na členskú schôdzu

V nedeľu, 5. marca 2023 sa uskutoční výročná členská schôdza. Konať sa bude v kultúrnom dome v Lutile, so začiatkom o 8:00.

Program členskej schôdze

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Voľba komisií (mandátovej a
návrhovej)
4. Správa o činnosti MO SRZ za rok 20
22
5. Správa o hospodárení MO SRZ za rok 20
22 a návrh rozpočtu na rok 2023
6. Správa kontrolnej komisie

7. Diskusia
8. Správa mandátovej komisie
9. Návrh na uznesenie

10. Tombola – Rybársky svet

11. Záver

V zmysle Stanov SRZ je povinnosťou každého člena, zúčastniť sa členskej schôdze!