Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Uvoľnenie opatrení nám umožňuje zrealizovať výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v Lutile, 1. augusta 2021, so začiatkom o 8:00.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Voľba komisií (mandátovej a návrhovej)
4. Správa o činnosti MO SRZ za rok 2020
5. Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
6. Správa kontrolnej komisie
7. Diskusia
8. Správa mandátovej komisie
9. Návrh na uznesenie
10. Tombola – Rybársky svet
11. Záver

V zmysle Stanov SRZ je povinnosťou každého člena, zúčastniť sa členskej schôdze!