Kvôli opatreniam sa tento rok tradičné rybárske preteky neuskutočnia

Koronavírus, ktorý trápi celý svet a ovplyvňuje životy ľudí ešte stále nie je definitívne za nami. Neočakávaná situácia a opatrenia proti jeho ďalšiemu šíreniu zasiahli jednotlivcov, ale aj organizácie. Nedohrali sa obľúbené futbalové, či hokejové súťaže a žiaľ kvôli naďalej pretrvávajúcim opatreniam si nemôžu zmerať sily ani rybári.

Rybárske preteky neodmysliteľne patrili k úvodu rybárskej sezóny. Kultúrno-spoločenské podujatie bolo vždy lákadlom pre rybárov, ale aj verejnosť. Bolo to vždy podujatie, kde sa ľudia stretávali a tešili sa nielen z úlovkov, ale aj blížiacej sa sezóny.

Rovnako veľmi obľúbeným podujatím sa najmä v posledných rokoch stali detské rybárske preteky, ktoré sa pravidelne konali na VN Zákruty v Lovči. Rovnako sa stali príjemným podujatím nielen pre najmenších rybárov, ale aj pre celé rodiny.

Opatrenia spojené s koronavírusom sa postupne uvoľňujú, ale ani 4. fáza nepriniesla očakávanú možnosť, usporiadať rybárske preteky.

Prinášame vám stanovisko SRZ, ktoré bolo dnes predpoludním doručené aj našej organizácii:

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, dňa 20.5.2020 (streda) začala 4. fáza postupného uvoľňovania opatrení, prijatých  v reakcii na koronavírus. Dňa 19.05.2020 bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí. Rozhodnutie Vám zasielame v prílohe.

V tomto rozhodnutí sa okrem iného uvádza „Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.“

Na základe písomného vyjadrenia  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa tento zákaz týka akýchkoľvek súťaží športovej povahy, i rybárskych súťaží prebiehajúcich v exteriéri.

Podľa § 4 ods. 15 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Prevod prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho častí sa zakazuje.

Za prevod rybárskeho práva sa nepovažuje prenesenie plnenia niektorých úloh súvisiacich s hospodárením v rybárskom revíri z užívateľa na jeho organizačnú zložku.

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve

Rybársky pretek alebo športový rybársky pretek je súťažou v love rýb udicou, ktorý organizuje užívateľ.

Podľa platnej legislatívy môže byť organizátorom rybárskeho preteku alebo športového rybárskeho preteku len užívateľ revíru alebo jeho organizačná zložka. Nie je možné prenajať pridelený rybársky revír na usporiadanie preteku inej osobe (fyzickej ani právnickej osobe).

Ak zorganizuje organizátor pretek podľa presne určených pravidiel športového rybolovu, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku, alebo porovnanie športového výkonu, poruší opatrenie  OLP/4085/2020.  

Takéto porušenie možno považovať za iný správny delikt podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Za také porušenie môže byť podľa § 57 ods. 41 písm. a) uložená pokuta od 150 EUR do 20.000 EUR.