Zmena spôsobu výdaja povolení na rybolov na rok 2020

Tí z vás, ktorí ste si z akýchkoľvek dôvodov plánovali zabezpečiť platné rybárske povolenie v poslednom termíne 26.03.2020, respektíve noví členovia, ktorí ste čakali na školenie nových členov, plánované na deň, 19.03.2020, venujte prosím pozornosť tomuto oznamu.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žiar nad Hronom, oznamuje svojím členom, že nasledujúci výdaj povolení kvôli mimoriadnej situácií vyhlásenej vládou SR a kvôli predchádzaniu šírenia vírusu COVID-19 na území SR, bude prebiehať nasledovne:

  • Na základe platobného listu, kde sú uvedené poplatky za povolenia na rok 2020 je potrebné zrealizovať bezhotovostnú platbu na účet MO SRZ. Uhradiť je potrebné platbu za vami zvolené povolenie, členský príspevok ako aj povinné platby, v prípade nesplnenia brigádnickej povinnosti aj poplatok za neodpracovanú brigádu.
  • Pre bezproblémovú identifikáciu držiteľa povolenia  je potrebné pri prevode cez účet uviesť do poznámky pre prijímateľa meno držiteľa povolenia spolu s jeho variabilným symbolom, uvedeným v členskom preukaze na poslednej strane. Ak ste nový člen uveďte rodné číslo príjemcu povolenia. Obdobný spôsob aplikujte aj pri platbe poštovou poukážkou, kde je tiež potrebné uviesť variabilný symbol.
  • Následne vložte do obálky: členský preukaz, kópiu dokladu o zaplatení, Vami riadne vyplnený platobný lístok na rok 2020, brigádnický preukaz, aktuálnu adresu spolu s telefonickým kontaktom a vhoďte v priebehu týždňa do poštovej schránky v rybárskom dome, na adrese SNP 36/4, Žiar nad Hronom.
  • Dodržujte uvedené pokyny, skontrolujte či ste vložili do obálky všetko, čo od Vás požadujeme.
  • Obálky s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 10.4.2020, po tomto termíne nevieme zaručiť vydanie povolení, rovnako sme limitovaní obmedzením počtu vydaných povolení na základe uznesenia ČS
  • Výbor MO SRZ ZH v zmysle ochrany života a zdravia v primeranom časovom úseku spracuje a vybaví vaše povolenia na aktuálnu sezónu a následne budete kontaktovaní, kde, kedy a ako si budete môcť povolenia vyzdvihnúť.

 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame o zhovievavosť, vydanie rybárskych dokladov sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr, samozrejme s ohľadom na aktuálne možnosti. Život a zdravie máme všetci len jedno, tak sa tak aj správajme. 

O ďalších upozorneniach a oznamoch Vás budeme vhodne a včas informovať, prostredníctvom oznamov tu na webovej stránke, na sociálnych sieťach a prostredníctvom informačných vývesiek.